Vision og mål

Frivilligcenter Lemvigs arbejdsgrundlag er fastlagt gennem følgende formål, vision, mål, værdier og målsætninger.

Kan også downloades som pdf-dokument her: Vision og mål                        


Formål

I Lemvig Kommune er der stor tradition for frivillighed og foreningsliv. Overalt gør frivillige en kæmpe indsats og en stor forskel. Foreningerne og de frivillige skaber aktiviteter og tilbud inden for idræt, fritid, sundhed, psykiatri, handicap, integration, ældre, natur og kultur. Og de skaber muligheder for rådgivning, fællesskab og netværk for socialt udsatte og sårbare borgere.

Lemvig Kommune har 20.200 indbyggere, heraf bor ca. 7.000 i Lemvig by og resten er fordelt på 27 mindre byer og lokalsamfund. Det er både på landet og i byen vi ser, hvilken forskel foreningslivet og de mange aktive medborgere gør for den samlede kommunale udvikling.

Samtidig har frivilligt engagement stor værdi i sig selv, fordi det giver mening, glæde og livskvalitet for den enkelte at tage et personligt, socialt og medmenneskeligt ansvar.

Frivilligcenter Lemvig skal være den platform, der understøtter og faciliterer, at det frivillige arbejde har gode rammer lokalt og at potentialet i forenings- og frivilliglivet realiseres og udvikles.

Frivilligcenter Lemvig skaber rammer for deltagelse og fællesskaber og har til formål at støtte, udvikle og synliggøre frivilligheden og foreningslivet i hele kommunen samt bygge bro på tværs af sektorer – sammen kan vi mere!


Vision
Lemvig Kommune har et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor det er meningsfyldt og attraktivt for alle at være en del af de frivillige fællesskaber og tage et frivilligt og medmenneskeligt ansvar.

Mål
Frivilligcenter Lemvig vil være en synlig og central samarbejdspartner for alle, der er engageret eller vil engagere sig i frivillighed i Lemvig Kommune.

Vores mål er at være et unikt og mangfoldigt frivilligcenter for hele kommunen, hvor de frivillige foreninger blomstrer med hvert sit særkende.

Værdier

Deltagelse
Frivilligcenter Lemvig ønsker at give alle mulighed for at yde en frivillig indsats, fordi alle mennesker har noget værdifuldt at bidrage med.

Sammenhængskraft
Frivilligcenter Lemvig arbejder for en helhedsorienteret indsats, fordi forskellige kompetencer og ressourcer i fællesskab kan løfte og udvikle livskvaliteten for borgerne.

Udfoldelse
Frivilligcenter Lemvig fremmer frivilligheden, da frivilligt arbejde har en værdi i sig selv, fordi det giver mening, glæde og livskvalitet for den enkelte.

Mangfoldighed
Frivilligcenter Lemvig understøtter arbejdet i en bred vifte af foreninger, fordi forskellige tilgange og typer af aktører bidrager til et velfungerende civilsamfund.

Samarbejde
Frivilligcenter Lemvig samarbejder bredt med forskellige aktører, fordi det er en inspirerende, nødvendig og konstruktiv vej til bæredygtige resultater.

Kvalitet
Frivilligcenter Lemvig opbygger kapacitet og styrker kvaliteten i det lokale frivillige arbejde, så det bliver nemmere at fungere som forening og lettere for borgere og frivillige at finde støtte og udfoldelsesmuligheder i den frivillige verden.

Målsætninger
Vi vil:

Øge kvaliteten og mangfoldigheden af det lokale frivillige arbejde ved at støtte, udvikle og inspirere foreninger og initiativer samt hjælpe nye i gang, fx:

 • Opkvalificere foreninger og initiativer ved at yde konsulentbistand og rådgivning om drift og udvikling, fx rekruttering af frivillige, bestyrelsesarbejde og fundraising
 • Hjælpe nye initiativer i gang gennem sparring og rådgivning, fx om vedtægter, økonomi og relevante samarbejdspartnere
 • Arrangere og tilbyde kurser og temadage om relevante emner
 • Synliggøre frivilligheden lokalt, fx gennem foreningsvejviser, sociale medier og events
 • Tilbyde lokaler og faciliteter eller anvise lokalemuligheder i hele kommunen

Øge omfanget af det frivillige arbejde og udfoldelsesmulighederne i den frivillige verden ved at gøre det let at blive frivillig, let at yde en frivillig indsats og let at finde tilbud, hjælp og støtte i civilsamfundet, fx:                        

 • Matche og formidle borgere til relevant frivilligt arbejde i frivillige foreninger og initiativer i hele kommunen
 • Matche og formidle borgere, der ønsker at benytte tilbuddene i de frivillige foreninger og initiativer i hele kommunen
 • Synliggøre og formidle mulighederne i den frivillige verden, fx med foreningsvejviser, oversigter over frivillige jobs og personlige samtaler med borgere og potentielle nye frivillige

Øge den lokale sammenhængskraft og styrke en helhedsorienteret indsats ved at skabe netværk og samarbejde på tværs af foreninger og mellem foreninger, kommune og erhvervsliv, fx:

 • Igangsætte netværk og samarbejde på tværs af foreninger, fx gennem erfaringsudveksling, temadage og kurser
 • Skabe dialog mellem foreninger, kommune og erhvervsliv, fx dialog- og temamøder hvor parterne mødes omkring et fælles emne
 • Synliggøre frivillige foreninger og initiativer og konkrete samarbejdsmuligheder, fx for kommunen, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og andre relevante samarbejdspartnere

 

Udskriv Email

FCL Bliv medlem box

 

FCL Foreninger box2

FCL kontakt box