Kontoret: +45 20 80 14 50 Mandag, torsdag og fredag fra kl. 08:00 til kl. 12:00 info@frivilligcenterlemvig.dk
Menu
Foreninger og forsikringer

Hvordan med forsikringer?

Forsikringsspørgsmål kan være ret komplicerede. Derfor skal denne guide kun læses som en generel beskrivelse af reglerne på området. Hvis du er i tvivl eller har konkrete spørgsmål, så tag kontakt på 2080 1450 eller info@frivilligcenterlemvig.dk.

Hvilken forsikring skal foreningen have?

En forening er ”en selvstændig juridisk person”, hvilket blandt andet indebærer, at foreninger kan eje ting, stifte gæld og forpligte sig helt på linje med virksomheder. Samtidig betyder det, at foreninger også kan stilles til ansvar og hæfte for ting, der sker i foreningens regi.

Derfor kan det være nødvendigt, at jeres forening tegner en eller flere forsikringer. Foreninger, der er en lokalafdeling af en større forening, kan allerede være forsikret fra centralt hold. Start derfor altid med at forhøre dig hos hovedorganisationen.

Når I har besluttet jer og tegnet relevante forsikringer, også og måske især hvis I vælger ikke at tegne forsikringer, så meld klart ud til jeres frivillige, hvordan jeres forening er forsikret.

Nedenfor kan du læse om følgende typer forsikringer:

 1. Lovpligtig og frivillig arbejdsskadeforsikring til ansatte og frivillige
 2. Bestyrelsesansvarsforsikring
 3. Løsøreforsikring
 4. Bygningsforsikring
 5. Netbanksforsikring

Foreninger skal ligesom alle andre virksomheder tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring for sine ansatte. I forhold til en forenings medlemmer og frivillige har den ikke pligt til at arbejdsskadesikre disse, når de deltager i aktiviteter i forbindelse med udøvelse af foreningens formål. Medlemmer betragtes ikke som ansat af foreningen, så længe aktiviteten ikke ligger ud over, hvad der med rimelighed kan forventes af foreningens medlemmer. Det samme gælder for i øvrigt ikke-medlemmer af foreningen, hvis de indgår i foreningens normale aktiviteter.

Undtagelserne hvor en forening SKAL tegne arbejdsskadeforsikring

Udfører medlemmer og ikke-medlemmer aktiviteter, der ligger væsentligt udover, hvad et medlemskab normalt indebærer, vil der være tale om ”arbejde” i lovens forstand. I disse tilfælde har foreningen pligt til at tegne en arbejdsskadesikring. Dette gælder også for bestyrelsesmedlemmer, der udfører opgaver, som ligger udover tillidshvervet.

Vurderingen af om en forening har pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring sker ud fra en afvejning af en række momenter, som ikke i sig selv er lige afgørende, men kan indgå med skiftende vægt afhængig af den konkrete situation.

Momenter ved vurdering af forsikringspligt:

 • foreligger der en egentlig ansættelsesaftale taler det for
 • ligger opgaven inden for foreningens  taler det imod
 • ligger opgaven uden for foreningens formål taler det for
 • går opgaven ud over, hvad der er naturligt og med rimelighed kan forventes af et medlem/et særligt medlem taler det for
 • er der tale om en større omfattende opgave taler det for
 • påhviler en opgave kun en enkelt eller få medlemmer, vil dette også tale for
 • løses opgaven udelukkende i foreningens interesse og ikke i medlemmets egen interesse taler det for
 • skulle foreningen have hyret fremmed arbejdskraft til at løse opgaven, hvis ikke medlemmet havde løst den taler det for.

For yderligere information henvises til Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside: https://www.aes.dk/

I de fleste foreninger er bestyrelsesansvarsforsikringer unødvendige. Det er kun, hvis jeres forening har en stor omsætning kombineret med en usædvanlig risikoprofil, at en bestyrelsesansvarsforsikring er relevant. En bestyrelsesansvarsforsikring dækker nogle – men ikke alle – erstatninger, som jeres bestyrelsesmedlemmer måtte blive dømt til at betale som følge af deres beslutninger.

Hovedreglen er, at hvis beslutningerne er bevidst uansvarlige, så dækker forsikringen ikke, men hvis de er truffet på baggrund af uagtsomhed, så gør den.

Læs mere om en bestyrelses juridiske ansvar på Center for Frivilligt Socialt Arbejdes hjemmeside: https://frivillighed.dk/guides/bestyrelsens-juridiske-ansvar

Hvis I har ejendele, som I gerne vil forsikre, anbefaler vi, at I tegner en løsøreforsikring/erhvervsforsikring, som indeholder en grundlæggende dækning af jeres ejendele ved fx tyveri, brand eller hærværk.

Der er forskellige grænser for, hvor stort et beløb forsikringen dækker ved fx indbrudstyveri eller røveri. Vi anbefaler, at I sikrer jer, at værdien af de ting som I ejer, ikke overstiger grænsen i jeres forsikringspolice.

I skal være opmærksomme på, at hvis foreningen har ejendele stående på andre adresser end foreningens egen, er det foreningen, som skal sørge for at forsikre dem. Det er dog ikke alle erhvervsforsikringer, der dækker ejendele udenfor foreningens adresse, så tjek jeres forsikringspolice grundigt, hvis det er aktuelt.

Hvis jeres forening ejer en eller flere bygninger, anbefaler vi, at I tegner en bygningsforsikring - også kaldet brandforsikring. Brand- eller bygningsforsikringer er ikke lovpligtige, men hvis foreningen har optaget et realkredit- eller et banklån med sikkerhed i bygningen, vil jeres pengeinstitut kræve, at I tegner sådan en forsikring.

Ud over brandforsikring kan I også tilvælge, at forsikringen skal dække andre typer skader. Det kan fx være storm, skybrud, insekter, svampe, skjulte rør, hærværk mv. I kan også vælge, at forsikringen skal indeholde en ansvarsdækning, der dækker, hvis en person kommer til skade i forbindelse med brug af bygningen

I det tilfælde at I ikke ejer bygningen, men i stedet har indgået en brugsaftale med eksempelvis kommunen eller en privat aktør, skal I sikre jer, at ejerne har forsikret bygningerne – og hvis ikke få placeret ansvaret i mellem jer.

Det er muligt at tegne en netbanksforsikring, der dækker i det tilfælde, at nogen uretmæssigt har fået adgang til jeres netbank-konto. Forsikringen vil typisk dække op til en beløbsgrænse på eksempelvis 2 mio.

Nogle banker og sparekasser har tegnet en netbanksforsikring på vegne af alle deres erhvervskunder. Så derfor er det en god ide at spørge jeres bankforbindelse først.