Kontoret: +45 20 80 14 50 Mandag, torsdag og fredag fra kl. 08:00 til kl. 12:00 info@frivilligcenterlemvig.dk
Menu
Vedtægter

Vedtægter

Hent vedtægterne her!
------------------------------------------------------------------

§1 Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er Frivilligcenter Lemvig.

Stk. 2 Foreningens hjemsted er Lemvig Kommune.

§2 Formål

Stk. 1 Foreningen har som formål:

 1. At drive Frivilligcenter Lemvig, der skal være knudepunkt for det frivillige arbejde i Lemvig Kommune
 2. At øge kvaliteten og mangfoldigheden af det lokale frivillige arbejde ved at støtte, udvikle og inspirere foreninger og initiativer samt hjælpe nye i gang
 3. At øge omfanget af det frivillige arbejde og udfoldelsesmulighederne i den frivillige verden ved at gøre det let at blive frivillig, let at yde en frivillig indsats og let at finde tilbud, hjælp og støtte i civilsamfundet
 4. At øge den lokale sammenhængskraft og styrke en helhedsorienteret indsats ved at skabe netværk og samarbejde på tværs af foreninger og mellem foreninger, kommune og erhvervsliv
 5. At tilstræbe den bredest mulige forankring i det frivillige arbejde i Lemvig Kommune

§3 Aktiviteter

Stk. 1 Frivilligcenter Lemvig skal tilbyde medlemsforeninger og frivilliggrupper i Lemvig Kommune følgende:

 1. Foreningsservice, konsulentstøtte og kompetenceudvikling
 2. Frivilligformidling og borgerinformation
 3. Netværksdannelse og brobygning

§4 Medlemmer

Stk. 1 Følgende kan optages som medlem af Frivilligcenter Lemvig:

 1. Foreninger og frivilliggrupper med virke i Lemvig Kommune, der arbejder inden for områderne: social & integration, sundhed & patient, handicap & psykiatri, ældre, børn & unge, fritid & hobby, idræt, kultur, lokalsamfund samt natur & miljø. Disse medlemmer er stemmeberettigede. Bestyrelsen træffer afgørelse om medlemsskab i tvivlstilfælde.
 2. Personer, der ønsker at støtte frivilligcentrets formål. Disse medlemmer er støttemedlemmer og ikke stemmeberettigede.
 3. Virksomheder, der ønsker at støtte frivilligcentrets formål. Disse medlemmer er støttemedlemmer og ikke stemmeberettigede.

Foreninger og frivilliggrupper, der ønsker at benytte frivilligcentrets medlemsbaserede aktiviteter jf. § 3, skal tegne medlemskab af Frivilligcenter Lemvig.

Stk. 2 Ind- og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Frivilligcenter Lemvig.

Man er medlem, når man har betalt det årlige kontingent.

Medlemsperioden følger kalenderåret.

Ved indmeldelse i 2. halvår betales forholdsmæssigt kontingent for den resterende del af det regnskabsår, hvori indmeldelsen finder sted. Ved udmeldelse refunderes der ikke betalt kontingent.

Stk. 3 Kontingentsatserne fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen.

§5 Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Mellem de årlige generalforsamlinger ledes foreningen af bestyrelsen, der vælges på generalforsamlingen.

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned.

Dato for generalforsamlingen varsles mindst fire uger inden afholdelse på foreningens hjemmeside.

Forslag til dagsorden skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest tre uger før generalforsamlingen.

Endelig dagsorden samt regnskab offentliggøres på foreningens hjemmeside senest to uger før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 3 Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af to stemmetællere
 4. Bestyrelsens årsberetning til godkendelse
 5. Revideret regnskab til godkendelse
 6. Budget for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år
 9. Valg af suppleanter for et år
 10. Valg af intern revisor for et år
 11. Eventuelt

Stk. 4 Alle fremmødte har taleret. Hvert medlem (forening/frivilliggruppe) har én stemme og kan stemme, når kontingentet er betalt. Medlemsregistrering sker ved ankomst til generalforsamlingen.

Stk. 5 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6 Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Vedr. vedtægtsændringer se §9 stk. 2.

Stk. 7 Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende ordinære medlemmer ønsker det.

§ 6 Digital generalforsamling

Stk. 1. Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse.

§7 Bestyrelsen

Stk. 1 For at blive valgt til bestyrelsen eller som suppleant, skal man være medlem af en forening eller frivilliggruppe, der er medlem af Frivilligcenter Lemvig.

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges af medlemmerne på generalforsamlingen.

Bestyrelsen er selvsupplerende og kan udpege yderligere medlemmer, så bestyrelsen består af højst 7 medlemmer. Dette for at supplere eksisterende kompetencer og/eller for at få flere parter, lokalområder mv. inddraget i bestyrelsen. Det tilstræbes, at der er en bred repræsentation i bestyrelsen i forhold til geografi, kompetencer og foreningstyper.

Bestyrelsesmedlemmer er udpeget for 2 år ad gangen.

På generalforsamlingen vælges en suppleant for en etårig periode. Suppleanten kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Ved varigt eller længerevarende fravær træder suppleanten ind i bestyrelsen.

Der kan i bestyrelsen kun sidde én repræsentant fra hver medlemsforening eller frivilliggruppe.

I tilfælde af at der ikke er et tilstrækkeligt antal kandidater – eller suppleanter – har bestyrelsen mulighed for at supplere sig selv frem til næste generalforsamling.

Genvalg kan finde sted.

Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer på det førstkommende møde efter generalforsamlingen.          

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen fastlægger sin mødefrekvens, men der skal minimum være fire årlige møder. Bestyrelsesmøde afholdes desuden, når formanden finder det fornødent, eller hvis mindst fire bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden mindst en uge før bestyrelsesmødet. Der tages beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne, som godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtige, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4 Bestyrelsen kan beslutte at invitere andre relevante personer med til hele eller dele af bestyrelsesmøderne.

Stk. 5 Bestyrelsen ansætter og afskediger frivilligcentrets leder og godkender øvrige ansættelser. Lederen har ansvaret for den daglige drift og refererer til bestyrelsen.

Lederen fungerer desuden som sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Lønnet personale og frivillige i frivilligcentret kan ikke vælges til bestyrelsen.

§8 Økonomi

Stk. 1 Frivilligcentrets indtægter består af:

 1. Kommunalt tilskud
 2. Statsligt tilskud
 3. Medlemskontingenter
 4. Øvrige indtægter i form af sponsorater, fundraising m.m.

Stk. 2 Regnskab og revision følger kalenderåret.

Stk. 3 Bestyrelsen er ansvarlig for at forelægge regnskab og budget på generalforsamlingen.

Stk. 4 Bestyrelsen godkender lønaftaler for alle lønnede medarbejdere i Frivilligcenter Lemvig.

Stk. 5 Regnskabet revideres af en ekstern revisor.

§9 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1 Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og kasseren. I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden og kasseren. I kassererens fravær tegnes foreningen af formanden og næstformanden.

Stk. 2 For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

§10 Ændringer af vedtægter

Stk. 1 Ønske om ændring af foreningens vedtægter skal fremsendes skriftligt og fremsættes som særskilt punkt på dagsordenen for generalforsamlingen.

Stk. 2 Vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

Er det ikke muligt, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres med simpelt stemmeflertal.

Stk. 3 Vedtægtsændringer træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

§11 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt og begrundet begærer det og samtidig angiver, hvilke emner der ønskes behandlet.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt, senest to uger efter bestyrelsen har modtaget begæringen og afholdes senest seks uger efter, begæringen er modtaget. Dagsorden skal minimum indeholde punkterne 1, 2, 3, 4 og 8 under § 5 stk. 3.

Stk. 3 Tale- og stemmeret følger de gældende regler for den ordinære generalforsamling.
 

§12 Eksklusion

Stk. 1 Et flertal i bestyrelsen kan ekskludere et medlemskab, hvis foreningens formål modarbejdes og misbruges.

Begrundelsen skal meddeles skriftligt.

Beslutningen kan appelleres til førstkommende generalforsamling, hvor der kræves 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer for en stadfæstelse af beslutningen.

§13 Nedlæggelse af foreningen

Stk. 1 Det er kun generalforsamlingen, der kan tage stilling til nedlæggelsen af Frivilligcenter Lemvig.

Stk. 2 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel til afholdelse senest seks uger efter den første generalforsamling.

Stk. 3 Ved foreningens opløsning skal foreningsformuen anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

Beslutningen om anvendelse af foreningens eventuelle formue kan først ske efter endelig godkendelse af Lemvig Byråd.

___________________________________________________________

Revideret udgave vedtaget i forbindelse med generalforsamlingen den 19. oktober 2020.